www.swjozef.stargard.pl
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy wewnątrzszkolny system oceniania jest realizacją postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. (oraz z uwzględnienie zmian z dn. 13 lipca 2007 r.)
Rozwija on i precyzuje zapisy przywołanego wyżej Rozporządzenia a w szczególności określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Gimnazjum Katolickim im. Kardynała Augusta Hlonda w Stargardzie.
Przepisy Rozporządzenia, o którym mowa na wstępie są nadrzędne względem wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Przepisy wewnątrzszkolnego systemu oceniania są nadrzędne względem przedmiotowych systemów oceniania.
Przedmiotowe systemy oceniania muszą być zgodne z podstawowymi zasadami oceniania zawartymi w WSO
Zapisów WSO nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Rozdział 2

Przedmiot i cele oceniania
w Gimnazjum Katolickim im. Kardynała Augusta Hlonda
w Stargardzie


§ 1

1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu w Gimnazjum Katolickim im. Kardynała Augusta Hlonda w Stargardzie podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia:
1) zasad współżycia społecznego i norm etycznych
2) obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły

§ 2

1. Ocenianie w Gimnazjum Katolickim im. Kardynała Augusta Hlonda w Stargardzie ma na celu rozwój ucznia oraz poprawę efektywności kształcenia i wychowania.
2. Szczegółowe cele oceniania to:
1) bieżące i systematyczne obserwowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia;
2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
3) pobudzanie rozwoju umysłowego uczniów;
4) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
6) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
3. Mając na względzie podstawę programową kształcenia ogólnego zakładającą kształcenie umiejętności uczniów w zakresie planowania, organizowania i oceniania własnej nauki oraz przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności szczególną wagę w Gimnazjum Katolickim im. Kardynała Augusta Hlonda w Stargardzie przywiązuje się do funkcji kształtującej ocenianie.
4. Czynności związane ze sprawdzaniem i ocenianiem pracy uczniów powinny umożliwić uczniom dokonanie samooceny w zakresie kształconych umiejętności i samodzielne określenie kierunków ich dalszej pracy związanej z jak najlepszym przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego.

Rozdział 3

Formułowanie wymagań edukacyjnych.
Informowanie o wymaganiach uczniów i ich rodziców

§ 3

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania są formułowane przez nauczycieli w przedmiotowych systemach oceniania na początku każdego roku szkolnego. W przypadku, gdy kilku nauczycieli naucza tego samego przedmiotu - wymagania te ustalane są wspólnie.
2. Nauczyciele, nie później nić do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych kwartalnych, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 2, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji kopię wymagań edukacyjnych oraz przekazują Dyrektorowi.
4. Potwierdzeniem poinformowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz warunkach uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej jest :
1) zapis w dzienniku lekcyjnym;
2) zapis tematu w zeszycie uczniowskim oraz stosowna informacja.
5. Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Potwierdzeniem przekazania informacji, o której mowa w ustępie 2 i 4 rodzicom, jest własnoręczny podpis rodzica ( prawnego opiekuna) w dzienniku lekcyjnym.
7. Informacje, o których mowa w ust. 6, wychowawcy oddziałów przekazują ustnie uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom podczas zebrania.

Rozdział 4

Ocenianie bieżące osiągnięć ucznia

§ 4

1. Ocenianie bieżące osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania.
1) Możliwość stosowania oceny opisowej dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych, ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów, na każdym etapie edukacyjnym.
2) Ocenianie bieżące monitoruje pracę ucznia oraz przekazuje informacje o jego osiągnięciach pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2. Ocenianie bieżące odbywa się zgodnie z kryteriami szczegółowymi określonymi w przedmiotowych systemach oceniania według następującej skali:
1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny - 1,
3. Ocenianie bieżace odbywa się w następujących formach:
1) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
2) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadanie według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;
3) kartkówki - sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minnut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
4) pisemne prace klasowe - sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów w programie, trwające dla dwóch godzin lekcyjnych;
5) dyktanda;
6) ćwiczenia i zadania praktyczne;
7) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
8) ćwiczenia i zadania wykonane w domu;
9) prace długoterminowe i prace projektowe;
10) inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
4. Każda ocena bieżąca powinna być wpisana do dziennika lekcyjnego w odpowiednio opisanej kolumnie - wraz z informacją o formie sprawdzania wiedzy i umiejętności, stopniu opanowania wiedzy i umiejętności, stopniu szkolnym wyrażonym cyfrą.
5. Każda informacja o ocenie niedostatecznej cząstkowej powinna być podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów).
6. Wszystkich nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz religii obowiązuje zasada kryterialności oceniania
7. Ocena ustalana jest poprzez sprawdzanie stopnia opanowania nabytej wiedzy i umiejętności w następujących formach :
- odpowiedzi ustne
- prace pisemne
- prace domowe
- praca w grupach
- zeszyty uczniowskie
- formy sprawnościowe
- wytwory prac uczniów.

8. Kryteria oceniania poszczególnych form sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów są zawarte w przedmiotowych systemach oceniania i uwzględniają :
- umiejętności konieczne (K) - na ocenę dopuszczającą (2)
- umiejętności podstawowe (P) - na ocenę dostateczną (3): (K+P)
- umiejętności rozszerzające(R) - na ocenę dobrą (4): (K+P+R)
- umiejętności dopełniające (D) - na ocenę bardzo dobrą (5) : (K+P+R+D)
- umiejętności wykraczające (W) - na ocenę celującą (6)

9. Kryteria sprawdzania prac pisemnych powinny być spójne z kryteriami stosowanymi podczas oceniania zewnętrznego.
10. Zasady punktowania powinny być zgodne z zasadami pomiaru dydaktycznego.

§ 5

Przyjęta jest następująca częstotliwość przeprowadzania pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
1. Prace klasowe
- z języka polskiego - od 4 rocznie,
- z pozostałych przedmiotów - po zrealizowanym dziale programowym.
2. Sprawdziany - obejmujące sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności z kilku lekcji powiązanych tematycznie - co najmniej raz w miesiącu.
3. Kartkówki - sprawdzające wiedzę i umiejętności z ostatniego tematu - mogą być przeprowadzane na każdej lekcji jako alternatywa odpowiedzi ustnych.
4. Dyktanda - trwające powyżej 30 minut - 8 rocznie .
5. Semestralne testy przedmiotowe jednostopniowe i wielostopniowe (skonstruowane z uwzględnieniem wymagań egzaminacyjnych) - w klasach pierwszych - jako diagnoza wstępna oraz 2 razy w roku - w zależności od uznania nauczyciela.
6. Testy międzyprzedmiotowe - badające stopień opanowania wiedzy i umiejętności - na koniec stycznia i na koniec roku szkolnego.

§ 6

1. O terminie i zakresie pisemnych prac klasowych uczniowie są powiadamiani z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia - wraz z wpisem ołówkiem do dziennika lekcyjnego. Każda praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem jej zakresu i kryteriów oceny.
2. W ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca pisemna trwająca całą godzinę lekcyjną, a w tygodniu - nie więcej niż dwie.
3. Praca klasowa i sprawdzian musi być poprzedzona lekcją utrwalającą materiał.
4. Kartkówki nie wymagają zapowiadania.
5. Pisemne prace i kartkówki mogą mieć formę testu.
6. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni.
7. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe.
8. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.
9. Każdy uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany do jej napisania w terminie uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.
10. Poprawa prac ocenionych na ocenę niedostateczną jest obowiązkowa (w ciągu tygodnia od rozdania prac). Uczeń pisze ją tylko raz. Punktacja jest taka sama jak za pracę pierwotną. Otrzymana ocena jest ostateczna.
11. Niedostateczne oceny ze sprawdzianów i prac klasowych mogą skutkować uzyskaniem ocen niedostatecznej kwartalnych, śródrocznej lub rocznej.
12. Ocena pracy literackiej powinna zawierać komentarz odnoszący się do schematów punktowania występujących podczas egzaminu gimnazjalnego.
13. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisując do dziennika lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości:
1) w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektu;
2) w ciągu 7 dni od daty kartkówki.

§ 7

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:
a) Osiągnięć edukacyjnych uczniów - zgodnie z kryteriami zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania,
b) zachowania ucznia - zgodnie z kryteriami oceny zachowania.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczycieli przedmiotów do końca danego roku szkolnego przez nauczyciela danego przedmiotu (następnie są niszczone). Zarówno prace pisemne jak inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na ustny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
4. Nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozporządzenia indywidualnego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w odrębnych przepisach.
5. Zmiany dotyczą mozliwości prowadzenia w szkołach nauki języka migowego.
6. Wskazanie, że obowiązkowa nauka języka obcego nowożytnego (a nie dwóch) dotyczy wszystkich z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju szkoły lub oddziału, do którego uczęszcza.
7. Umożliwienie uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczającym do oddziału o ogólnodostępnego lub integracyjnego nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

§ 8

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia w wyniku obserwacji poziomu i postępów ucznia prowadzonych przez nauczyciela prowadzącego i w uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym.

§ 9

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Obowiązek uwzględnia systematyczność udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego oraz aktywności ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania fizycznego.

§ 10

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. Podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach fizycznych ucznia, czyli jakiego rodzaju ćwiczeń ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jak długi okres czasu. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela klasyfikowany i oceniany.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

Rozdział 5

Klasyfikacja okresowa i roczna

§ 11

1. Klasyfikacja okresowa polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, według następującej skali:
1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny - 1,
2. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych według skali ustępu 1.
3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Ocena bieżąca, śródroczna i roczna - są ocenami opisowymi.
4. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w terminach określonych w organizacji danego roku szkolnego, przyjętych przez Radę Pedagogiczną.
5. Podstawą do ustalenia oceny okresowej lub rocznej jest uzyskanie przez ucznia minimum trzech ocen cząstkowych w każdym okresie roku szkolnego.
6. Nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (okresowych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Nauczyciele wpisują do dziennika lekcyjnego, w obrębnej kolumnie, przewidywane roczne oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i relgii oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacji zachowania.
7. Informacja dotycząca oceny zajęć edukacyjnych przekazywana uczniowi przez nauczyciela przedmiotu ma charakter ustny. Informacja o przewidywanej ocenie zachowania przekazywana jest przez wychowawcę również ustnie. Informacja przekazywana rodzicom ( prawnym opiekunom) dotycząca oceny zajęć edukacyjnych i oceny zachowania przekazywana przez wychowawcę ma charakter pisemny.
8. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną obowiązuje potwierdzenie zwrotne otrzymanej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów). Zwrotne potwierdzenia otrzymania informacji przechowywane są w dokumentacji wychowawcy klasy.

§ 12

1. Okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a okresową i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

Rozdział 6

Ocena zachowania

§ 13

1. Ocenianie zachowania ucznia jest środkiem pomocniczym w osiąganiu nadrzędnego celu programu wychowawczego jakim jest :
1) promocja osoby ludzkiej;
2) wychowanie przez miłość;
3) promocja dobra.
2. Celem oceniania zachowania jest kształtowanie osobowości ucznia tak, aby był to w dorosłym życiu "człowiek uczciwy i dobry obywatel".(ks. S. Konarski), tzn. człowiek odwołujący się do sumienia, umiejący żyć z innymi i dla innych.
Przedmiotem oceny zachowania jest:
1) postawa względem instytucji, czyli funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i poza szkolnym;
2) postawa względem innych, czyli respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;
3) postawa względem siebie, czyli dbałość o własny rozwój i podejmowanie trudu kształtowania własnego charakteru.
Stopień rozumienia tych postaw, ich prezentowania i świadomego przyjmowania stanowi przedmiot oceny zachowania.
3. Okresowe i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. Szczegółowy tryb ustalania oceny zachowania to wymagania pożądanych cech i działań dotyczących każdej z wymienionych w pkt. 2 postaw. Najistotniejsze kryteria ocen:
1) dotyczących postawy względem instytucji:
a) szacunek wobec symboli narodowych,
- poszanowanie prawa, przestrzeganie przepisów, regulaminów, wykonywanie zasadnych poleceń przełożonych,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
- dbanie o honor i tradycje szkoły,
- poszanowanie mienia szkoły,
- dbałość o estetykę otoczenia,
- punktualność,
- systematyczne uczęszczanie na zajęcia,
- wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
- bieżące usprawiedliwienie nieobecności,
- stałe przygotowanie się do zajęć lekcyjnych,
- aktywny udział w zajęciach,
- czynny udział w życiu klasy i szkoły,
- podejmowanie działań organizatorskich i innych inicjatyw wzbogacających działalność dydaktyczno - wychowawczą szkoły,

2) dotyczące postawy względem innych:
- przezwyciężanie negatywnych zachowań w kontaktach osobowych,
- postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
- szacunek dla pracy ludzkiej oraz mienia wspólnego i osobistego,
- umiejętność współdziałania w pracy zespołowej,
- uczciwość i lojalność w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
- uczynność i życzliwość wobec osób dorosłych i kolegów,
- okazywanie szacunku innym osobom,
- dotrzymywanie obietnic,
- prawdomówność,
- godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
- kulturalne odnoszenie się do nauczycieli i innych uczniów, pozbawione wulgarności, wyrażające szacunek i poszanowanie godności innych osób

3) dotyczące postaw względem siebie:
- podejmowanie wysiłków w celu wyeliminowania postaw rozpoznawanych i wskazywanych przez wychowawcę jako niewłaściwe,
- dbałość o piękno mowy ojczystej,
- dbałość o własny rozwój intelektualny, rozwijanie własnych zainteresowań,
- umiejętność obrony w akceptowany społecznie sposób własnych praw,
- dbałość o czystość osobistą i zdrowie,
- odwaga,
- nieuleganie złym wpływom otoczenia,
- szacunek dla własnej osoby,
- staranie się o umiejętność panowania nad emocjami i dojrzałego wyrażania własnych sądów,
- nieuleganie nałogom (nie przyjmowanie używek w jakiejkolwiek postaci).

7. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o zanotowane obserwacje z okresu/roku, biorąc pod uwagę samoocenę ucznia, opinię zespołu klasowego i nauczycielskiego. Do oceny zachowania bierze się pod uwagę również zaangażowanie ucznia w projekcie.
1) Przyjmuje się zasadę czterostopniowego wartościowania zaangażowania ucznia w spełnianie każdej z postaw, wymienionych w pkt 2, uszczegółowionych w pkt. 6, a następnie w zależności od kwalifikacji, jaką przyznano każdej z nich, ustala się ocenę zachowania, stosując skalę podaną w § 13 pkt 3 WSO.
2) Kryteria wartościujące, to:
- nie spełnia i nie podejmuje współpracy w celu przezwyciężenia trudności,
- spełnia w niewielkim stopniu, ale podejmuje starania w kierunku pozytywnych zmian,
- spełnia w dużym stopniu,
- spełnia z wyróżnieniem.

8. W przypadku problemów i trudności wychowawczych należy wspomagać ucznia stosując "Pięciostopniową gradację środków zapobiegawczych" (patrz Statut Szkoły), która daje mu szansę lepszego zrozumienia, co jest przyczyną jego niewłaściwych zachowań i dlaczego stanowią one problem dla pozostałych członków społeczności szkolnej.
9. Zasady uwzględniane przy ocenianiu zachowania:
- branie pod uwagę ucznia ujawnionych przede wszystkim podczas zajęć organizowanych przez szkołę, w czasie, gdy uczeń jest pod opieką szkoły lub gdy szkołę reprezentuje oraz poza nią,
- uwzględnianie zaangażowania ucznia w projekcie
- uwzględnianie wysiłków podejmowanych w celu osiągania dobrych wyników w nauce ( nie tylko samych wyników),
- dbałość o zapisywanie pozytywnych i negatywnych opinii o uczniu,
- traktowanie intuicyjnych sądów innych uczniów przede wszystkim jako cennego źródła informacji, a nie jako rzetelnych, uzasadnionych opinii; należy wziąć pod uwagę fakt, że uczniowie nie potrafią ich jeszcze formułować (mogą one być zabarwione emocjonalnie),
. zachowanie dystansu wobec opinii emocjonalnych, również wobec samooceny,
. zachowanie dystansu wobec opinii nauczyciela, który u danego ucznia nie potrafi dostrzec żadnych pozytywnych zachowań,
. powiązanie zachowania z okresem rozwojowym ucznia,
. jasne i wyraźne formułowanie wymagań wobec uczniów, informujące ich jakie cechy i postawy powinni doskonalić, a jakie zwalczać i ograniczać,
. poddawanie analizie własnych cech i postaw oraz prezentowanych przez innych nauczycieli w celu uzyskania jak największej autentyczności i skuteczności działań,
. uwzględnienie tendencji rosnącej lub malejącej na skali wysiłków ucznia podejmowanych w celu pozytywnej zmiany zachowania,
. kierowanie się w ocenianiu zachowania dobrem ucznia,
. uwzględnienie zaangażowania i wsparcia rodziców w wysiłkach podejmowanych przez ucznia,
. uwzględnienie, jakim środowiskowym oddziaływaniom uczeń podlega co dzień.

10. Kryteria ustalania ocen z zachowania ucznia, dla nauczycieli-wychowawców klas:

WZOROWE
. Nie ma żadnego stopnia gradacji,
. Bez zarzutów wypełnia swoje obowiązki,
. Ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione,
. Wysoka kultura osobista: słownictwo, takt- w szkole i poza nią;
. Koryguje swoje zachowanie, obiektywnie je ocenia,
. W kulturalny sposób umie przedstawić swoje zdanie i racje,
. Godnie reprezentuje klasę, szkołę w zawodach, konkursach: międzyszkolnych, wojewódzkich itp.,
. Inicjuje imprezy klasowe i szkolne,
. Czynnie sprzeciwia się wandalizmowi w szkole i środowisku,
. Podejmuje próby łagodzenia konfliktów wśród rówieśników,
. Okazuje szacunek innym osobom,
. Organizuje pomoc koleżeńską,
. Ma schludny i estetyczny wygląd, naturalny kolor włosów, dyskretną biżuterię, chłopcy bez ozdób (kolczyki), szerokich spodni (typu bojówki), bluz z kapturem,
. Przykładnie i z szacunkiem nosi kamizelkę szkolną oraz strój galowy (biała bluzka, czarne/granatowe spodnie lub spódnica do kolan) w wyznaczonych przez szkołę dniach, włosy związane.

BARDZO DOBRE
. Nie ma żadnego stopnia gradacji,
. Bez zarzutów wypełnia swoje obowiązki,
. Ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione,
. Wysoka kultura osobista: słownictwo, takt- w szkole i poza nią;
. Koryguje swoje zachowanie, obiektywnie je ocenia,
. W kulturalny sposób umie przedstawić swoje zdanie i racje,
. Reprezentuje klasę w zawodach, konkursach szkolnych, z własnej inicjatywy podejmuje pracę na rzecz klasy,
. Inicjuje imprezy klasowe,
. Okazuje szacunek innym osobom,
. Ma schludny i estetyczny wygląd, naturalny kolor włosów, dyskretną biżuterię, chłopcy bez ozdób (kolczyki), szerokich spodni (typu bojówki), bluz z kapturem,
. Przykładnie i z szacunkiem nosi kamizelkę szkolną oraz strój galowy (biała bluzka, czarne/granatowe spodnie lub spódnica do kolan) w wyznaczonych przez szkołę dniach, włosy związane.

DOBRE
. Dopuszcza się pierwszy stopień gradacji zachowania w roku,
. Ma tylko dziesięć godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych w roku,
. Ma tylko dziesięć spóźnień w roku,
. Samodzielnie koryguje swoje zachowanie,
. Okazuje szacunek innym osobom,
. Troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
. Ma schludny i estetyczny wygląd, naturalny kolor włosów, dyskretną biżuterię, chłopcy bez ozdób (kolczyki), szerokich spodni (typu bojówki), bluz z kapturem,
. Przykładnie i z szacunkiem nosi kamizelkę szkolną oraz strój galowy (biała bluzka, czarne/granatowe spodnie lub spódnica do kolan) w wyznaczonych przez szkołę dniach, włosy związane.

POPRAWNE
. Dopuszcza się drugi stopień gradacji zachowania w semestrze,
. Ma tylko piętnaście godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych w roku,
. Ma tylko piętnaście spóźnień w roku,
. Okazuje szacunek innym osobom,
. Troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
. Ma schludny i estetyczny wygląd, naturalny kolor włosów, dyskretną biżuterię, chłopcy bez ozdób (kolczyki), szerokich spodni (typu bojówki), bluz z kapturem,
. Przykładnie i z szacunkiem nosi kamizelkę szkolną oraz strój galowy (biała bluzka, czarne/granatowe spodnie lub spódnica do kolan) w wyznaczonych przez szkołę dniach, włosy związane.

NIEODPOWIENIE
. Dopuszcza się trzeci stopień gradacji zachowania w semestrze,
. Ma tylko dwadzieścia godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych w roku,
. Ma tylko dwadzieścia spóźnień w roku,
. Nie przestrzega Statutu Szkoły,
. Nie troszczy się o mienie szkoły, często je niszczy,
. Przejawia brak szacunku wobec innych osób,
. Stosuje przemoc fizyczną wobec innych,
. Nie chce zmienić swojego postępowania,
. Demonstruje lekceważący stosunek do szkoły i zasad współżycia społecznego a środki zaradcze podjęte przez szkołę, nie przynoszą oczekiwanych skutków.

NAGANNE
. Demonstruje lekceważący stosunek do szkoły i zasad współżycia społecznego a środki zaradcze podjęte przez szkołę, nie przynoszą oczekiwanych skutków,
. Dopuszcza się trzeci stopień gradacji z zachowania w semestrze,
. Nie przestrzega Statutu Szkoły,
. Nie troszczy się o mienie szkoły, często je niszczy,
. Przejawia brak szacunku wobec innych osób,
. Stosuje przemoc fizyczną wobec innych,
. Nie chce zmienić swojego postępowania.

Rozdział 7

Egzamin klasyfikacyjny

§ 14

1. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia okresowej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu braku ocen.
2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".
9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia objętego obowiązkiem szkolnym przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia spełniającego obowiązek poza szkołą - skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 15

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna pod warunkiem, że rodzice nie wniosą zastrzeżenia do dyrektora szkoły odnośnie ustalonej oceny w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, zgodnie z zasadami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów poprawkowych.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, pod warunkiem, że rodzice nie wniosą zastrzeżenia do dyrektora szkoły odnośnie ustalonej oceny w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 16

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (okresową) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem zasad przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w szkole.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
11. Przepis regulujący skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, w przypadku ucznia, który przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z tego języka.
1. W przypadku gdy w szkole nie ma nauczyciela danego języka obcego nowożytnego, dyrektor może w skład komisji powołać nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Rozdział 8

Egzamin gimnazjalny

§ 17

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".
2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
3. Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", jest ogłaszany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
4. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.
6. W deklaracji, o której mowa w ust. 5 , podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
7. Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w języku danej mniejszości narodowej, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi komisji okręgowej nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. Wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań oraz nazwę języka mniejszości narodowej.

8. Dyrektor:
1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; lista zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny;
2) sporządza wykaz uczniów , którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub części egzaminu gimnazjalnego albo przerwali egzamin gimnazjalny lub część egzaminu gimnazjalnego, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia);
3) W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2 rozporządzenia, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.

9. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.
a) Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut.
b) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.
c) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 32 ust. 2 rozporządzenia, dla poziomu III.0.
d) Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 32 ust. 2 rozporządzenia, dla poziomu III.1.
e) Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 9d.
10. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 8 zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.
11. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego, zamieszcza się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.
12. W przypadku:
1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub
2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub
3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 52 ust. 1 rozporządzenia.

13. Jeżeli w trakcie ponownej odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego:
1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub
2) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, lub
3) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 52 ust. 1 rozporządzenia.

14. a) Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie;
3) matematyki;
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

14. b) Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.
15. Sprawdzone i ocenione prace uczniów, w tym karty odpowiedzi, które stanowią dokumentację egzaminu gimnazjalnego, przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.

Rozdział 9

Promocja uczniów
Gimnazjum Katolickiego w Stargardzie

§ 18

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli:
1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, nie dotyczą go zapisy z rozdziału 6 §1 ust 4 pkt.1 i 2,
2) Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej pomimo nie zdania egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Promocja warunkowa jest możliwa tylko jeden raz w ciągu nauki w gimnazjum.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem oceny z religii średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
5. Uczeń nie otrzymuje promocji, gdy:
1) otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych;
2) nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych;
3) nie przystąpił do egzaminu poprawkowego bez usprawiedliwienia;
4) otrzymał po raz trzeci z rzędu roczną naganną ocenę zachowania;
5) otrzymał po raz drugi z rzędu roczną naganną ocenę zachowania.

Rozdział 10

Egzamin poprawkowy

§ 19

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych jeżeli:
1) uczeń w pierwszym semestrze roku szkolnego uzyskał co najmniej z jednych zajęć edukacyjnych ocenę dopuszczającą (lub wyższą) a ponadto:
a) nauczyciel przedmiotu pozytywnie ustosunkuje się do wniosku wychowawcy,
b) w przypadku braku pozytywnej opinii nauczyciela przedmiotu- wniosek wychowawcy klasy zostanie pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
2) zmiany szkoły na mniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego, jeżeli uczeń nie był w stanie uzupełnić braków wynikających z różnic programowych.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji lub inne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne z których ustalona została roczna ocena niedostateczna, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę;
5) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
6) imię i nazwisko ucznia.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Przewodniczący komisji uwzględnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
10. Nauczyciel ustala termin rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie 5 dni od zgłoszonych zastrzeżeń.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, o ile nie zostało wniesione zastrzeżenie przez rodziców.
12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Przyczyną uzasadniającą podjęcie uchwały o promocji warunkowej jest:
1) długotrwała choroba uniemożliwiająca naukę w domu, szpitalu lub sanatorium;
2) zdarzenia losowe wywołujące silne przeżycia obniżające sprawne uczenie się i zdolność koncentracji;
3) trudna sytuacja ucznia, patologia, niewydolność wychowawcza rodziny;
4) zmiana szkoły powodująca niemożność uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych jeżeli uczeń rokuje możliwość samodzielnego uzupełnienia wiedzy i umiejętności w zakresie nieopanowanych przez niego treści programowych.
Przeciwwskazaniami do promocji warunkowej są :
1) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;
2) wagarowanie;
3) uporczywe uchylanie się od prowadzenia zeszytów przedmiotowych oraz wykonywanie zadań zleconych przez nauczyciela;
4) nieuczęszczanie na zespoły dydaktyczno - wyrównawcze organizowane w szkole;
5) nieskorzystanie z form pomocy organizowanych w szkole takich jak pomoc koleżeńska, indywidualna pomoc nauczyciela.

Rozdział 11

Projekt

§ 20

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;
5) podsumowanie pracy uczniów jako refleksja nad całością działań projektowych.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
1) zadanie nauczyciela;
2) czas realizacji projektu edukacyyjnego;
3)termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
5) inne elementy istotne dla prawidłoowej realizacji projektu edukacyjnego.
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9. na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

Rozdział 12

Klasyfikacja końcowa

§ 21

1. Uczeń kończy gimnazjum
1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (okresach programowo niższych) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;
2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (z uwzględnieniem religii) średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
1) W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
2) Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

Rozdział 13

Monitorowanie i ewaluacja
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

§ 22

1. W ciągu całego roku szkolnego prowadzony jest monitoring systemu oceniania w zakresie :
- oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, klas i szkoły;
- oceny zachowania, na którą wpływa frekwencja uczniów.
2. W okresach co dwa i pół miesiąca sporządzane są zestawienia ocen bieżących oraz frekwencji (indywidualnie dla uczniów, dla klas i szkoły).
3. Wyniki monitorowania dla klas i szkoły podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 23

1. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega ewaluacji .
2. Cele ewaluacji :
- uzyskanie informacji o funkcjonowaniu szkolnego systemu oceniania i przedmiotowych systemów oceniania;
- poznanie trudnych sytuacji w ocenianiu;
- określenie nastawienia uczniów, rodziców i nauczycieli wobec systemu oceniania funkcjonującego w Gimnazjum.
3. Kryteria ewaluacji :
1) Kryterium zgodności
a) zgodność przedmiotowych systemów oceniania z zapisami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
b) zgodność procesu oceniania uczniów z zasadami przyjętymi w szkole.
2) Kryterium efektywności
a) podniesienie umiejętności uczniów w zakresie samooceny;
b) poprawa efektów kształcenia i wychowania;
c) korelacja między oceną szkolną a osiągnięciami uczniów wykazywanymi podczas badań osiągnięć edukacyjnych.
4. Metody / techniki zbierania informacji:
a) obserwacja lekcji;
b) analiza dokumentów szkolnych - ocenianie bieżące, okresowe i roczne;
c) analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów;
d) ankietowanie.
5. Opracowanie i prezentacja wyników badań;
- zawarta zostanie w dokumencie "Informacja o realizacji planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Augusta Hlonda w Stargardzie" prezentowanym Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców przed zakończeniem każdego roku szkolnego.

Rozdział 14

Postanowienia końcowe

1. Zmiany w WSO wprowadzane są w wyniku ewaluacji lub zmiany przepisów prawnych dotyczących warunków i trybu oceniania, klasyfikacji i promowania.
2. Przedmiotowe systemy oceniania stanowią integralną część WSO.
3. WSO jest dostępne uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) w sekretariacie szkoły i pokoju nauczycielskim.
4. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych są udostępniane uczniom w pracowniach przedmiotowych.
5. Wewnątrzszkolny System Oceniania - tekst jednolity - wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje od 19 listopada 2015 r.

Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor szkoly