www.swjozef.stargard.pl
STATUT GIMNAZJUM KATOLICKIEGO


Niniejszy statut został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zmianami), Art. 84.1 i 2.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1. Szkoła niepubliczna jest dostępna dla uczniów, których rodzice pragną w nich kształcić i wychowywać swoje dzieci lub uczniowie pragną się w nich kształcić.
Szkoła nie jest elitarna, jest otwarta dla wszystkich, nie jest jednak ogólnodostępna w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty z tego tytułu nie ma obowiązku stosować przy rekrutacji uczniów do przepisywó ustaw o systemie oświaty.

Art.1.1. Gimnazjum Katolickie im. Kardynała Augusta Hlonda utworzone przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Józefa w Stargardzie, zwane dalej "gimnazjum" lub "szkołą" nosi nazwę "Gimnazjum Katolickie im. Kardynała Augusta Hlonda" i używa dwóch pieczęci okrągłych. Małej okrągłej z godłem państwa i napisem w otoku Gimnazjum Katolickie im. Kardynała Augusta Hlonda w Stargardzie. Dużej okrągłej z godłem państwa i napisem w otoku Gimnazjum Katolickie im. Kardynała Augusta Hlonda w Stargardzie oraz pieczęci podłużnej o nazwie:

Gimnazjum Katolickie
im. Kardynała Augusta Hlonda
ul. Wojska Polskiego 3
73-110 Stargard
tel./fax (91) 577 51 26
NIP 854-22-89-834 REGON 321276564

2. Organem prowadzącym szkołę jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Stargardzie ul. św. Jana Chrzciciela 1, reprezentowana przez Proboszcza Parafii.
3. Siedzibą szkoły są lokale w budynku mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 3 w Stargardzie .

Art.2.1. Gimnazjum jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
2. Gimnazjum jest szkołą organizowaną na podbudowie szkoły podstawowej.
3. Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata.
Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na zasadach personalizmu chrześcijańskiego i wartościach chrześcijańskich.
Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz tryb i sposób przeprowadzania egzaminów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik do ninijeszego statutu (zał. nr 1).
Art.3.1. Kurator Oświaty w Szczecinie sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
2. Organ prowadzący sprawuje całościowy bezpośredni nadzór nad działalnością szkoły.
3. Działalność szkoły - jako katolickiej instytucji wychowawczej - podlega nadzorowi Biskupa Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, zgodnie z postanowieniami prawa kościelnego.

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY GIMNAZJUM KATOLICKIEGO
Art.4.1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, opiekuńcze oraz wychowawcze określone w ustawie o systemie oświaty i w przepisach wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem, a w szczególności:
1) tworzy warunki do zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wspomaga ich rozwój i efektywność uczenia się, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego,
2) umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym przewidziany przepisami prawnymi sposób realizowania indywidualnych programów nauczania, indywidualizuje proces kształcenia dając szansę na sukces edukacyjny każdemu uczniowi,
3) wspomaga uczniów potrzebujących pomocy dodatkowymi formami pracy szkolnej,
4) umożliwia uczniom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia,
5) zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki a także pomoc w trudnościach wychowawczych,
6) wspiera wychowawczą rolę rodziny wobec uczniów,
7) wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kultur,
8) przygotowuje do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, poszanowania godności i praw własnych oraz innych osób, do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,
9) wychowuje do odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych osób,
10) umożliwia uczniom pogłębioną formację religijno-moralną,
11) zapewnia wszechstronny rozwój ucznia - intelektualny, moralno-etyczny, emocjonalny, fizyczny i duchowy - poprzez realizację wartości chrześcijańskich w oparciu o społeczną naukę Kościoła.
2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zajęć zorganizowanych sprawują nauczyciele i wychowawcy, zgodnie z planem zajęć szkolnych, a poza terenem szkoły - odpowiedzialni za te zajęcia nauczyciele.
3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej "wychowawcą". Wychowawca prowadzi powierzony mu oddział i poszczególnych wychowanków we współpracy z wszystkimi nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów.
Art.5. Szkoła wypełnia warunki przewidziane dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w ustawie o systemie oświaty.
Warunki te stanowią, że:
- programy nauczania i wychowania zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego,
- zajęcia edukacyjne realizowane są w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
- prowadzona jest dokumentacja przebiegu nauczania ustalona dla szkół publicznych,
- zatrudnieni nauczyciele posiadają kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
- realizowane są ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej warunki i sposoby klasyfikowania i promowania uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Art.6. Gimnazjum realizuje cele i zadania we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), instytucjami i organizacjami społecznymi, kościelnymi, kulturalnymi i gospodarczymi środowiska lokalnego, tworząc optymalne warunki osiągania wysokich efektów swojej działalności dydaktycznej i wychowawczej.

III. ORGANA SZKOŁY
Art.7.1. Organami szkoły są:
- Dyrektor Gimnazjum Katolickiego,
- Prefekt szkoły,
- Rada Pedagogiczna Gimnazjum Katolickiego ,
- Samorząd Uczniowski.
2. Wszystkie organa szkoły ściśle ze sobą współpracują, kierując się:
- poszanowaniem godności człowieka,
- odpowiedzialnością w procesie dydaktyczno - wychowawczym za uczniów,
- szacunkiem uczniów wobec nauczycieli i wychowawców,
- troską i odpowiedzialnością za szkołę, którą mają wspierać w realizowaniu jej celów i zadań.
3. Każdy z organów ma prawo i obowiązek działania zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w statucie i regulaminach.
4. Koordynatorem działań organów jest Dyrektor szkoły, który ma obowiązek zapewniać bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami.
5. W przypadku powstania sytuacji konfliktowej wewnątrz szkoły - przysługuje odwołanie się do dyrektora, a następnie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, przy zachowaniu odrębnych przepisów.

DYREKTOR SZKOŁY
Art.8. Dyrektora szkoły zatrudnia i zwalnia organ prowadzący, przy zachowaniu odrębnych przepisów.
Art.9. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację procesów wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką, określonych w Statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby.
Odpowiedzialnośc w tym zakresie dotyczy w szczególności:
- dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu wychowawczego i programu profilaktyki.
- programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, respektować zasady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowania dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.
Jeżeli programy nauczania nie zawierają wymienionych wartości, mają być uzupełnione staraniem szkoły zgodne z możliwością zapisaną w art. 22a ust. 4.
Art. 10. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1) opracowuje, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, program dydaktyczno - wychowawczy szkoły , uwzględniający warunki ustawowe dotyczące szkół publicznych,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
3) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
4) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego i duchowego,
5) opracowuje plan pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
6) opracowuje strukturę organizacyjną szkoły,
7) realizuje uchwały rady pedagogicznej,
8) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników,
9) dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem organu prowadzącego,
10) odpowiada za dokumentację szkoły,
11)zatwierdza regulaminy innych organów szkoły i ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach tych organów,
12) może skreślić ucznia z listy uczniów po przeniesieniu go do innego gimnazjum przy zachowaniu postanowień statutu oraz przepisów prawa,
13) wypełnia inne zadania określone odpowiednimi przepisami.
Art.11. Dyrektor szkoły jest pracodawcą i kierownikiem nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnionych w szkole.
1. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego, aby szkoła zapewniała:
1) wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki, właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i badający wspólnotę oddaną misji szkoły.
2. Przy wypełnianiu swej funkcji - dyrektor działa zgodnie z regulaminem pracy i wynagrodzenia w szkole.
3. Czas pracy dyrektora jest nienormowany.
Art.11.1. Prefekt szkoły proponowany jest przez Proboszcza Parafii.
2. Do głównych zadań prefekta należą:
- troska o tożsamość wychowania chrześcijańskiego uczniów,
- opieka duchowa nad uczniami,
- nauczanie katechezy.

RADA PEDAGOGICZNA
Art.12.1. Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole tworzą Radę Pedagogiczną pod przewodnictwem Dyrektora.
Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty /art.40 ust. 5-7/.

  1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami ustawy o systemie oświaty oraz niniejszym statutem. Z posiedzeń rady sporządza się protokoły.3
  2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły przygotowanych przez Dyrektora,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji w programie nauczania po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego, zgodnie z odpowiednimi przepisami,
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów po przeniesieniu ucznia do innej szkoły w przypadkach przewidzianych w statucie.
  1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień, zgodnie z regulaminem pracy i wynagradzania,
3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych.
  1. Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek:
1) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznych, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców,
2) rodziców lub pełnoletniego ucznia.
6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

RADA RODZICÓW
Art.13.1. W szkole może działać Rada Rodziców wyłaniana przez ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców może być wyłaniana również przez rodziców uczniów poszczególnych klas.
2. Sposób wyłaniania rady rodziców oraz zasady działania zawiera regulamin rady, przez nią opracowany. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.
Art.14. Rada Rodziców jest organem współdziałającym ze szkołą, w celu zapewnienia zorganizowanej współpracy dyrektora i nauczycieli z rodzicami, na których spoczywa przede wszystkim odpowiedzialność za wychowanie swych dzieci.
Art.15.1. Rada Rodziców wspomaga działalność statutową szkoły w szczególności przez:
1) pomoc w organizowaniu wyjazdów naukowych, wycieczek i uczestnictwa w imprezach organizowanych dla uczniów poza szkołą,
2) pomoc w organizowaniu uroczystości oraz imprez na terenie szkoły,
3) pomoc w pracach z zakresu gospodarczego,
4) współpracę na innych płaszczyznach - mającą na celu współdziałanie ze szkołą dla lepszego realizowania zadań statutowych wobec młodzieży.
2. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły oraz uczniów potrzebujących pomocy.

RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)
Art.16.1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni współpracować ze szkołą akceptując jej charakter i warunki funkcjonowania szkoły oraz wypełniać obowiązki ustalone w szkole (nie będące w sprzeczności z prawem oświatowym i statutem).
3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo:
1) do zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły,
2) do zapoznania się z programem dydaktyczno - wychowawczym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania uczniów, a także przeprowadzania egzaminów,
3) do uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych,
4) do wyrażania wobec organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
4. Szkoła organizuje systematyczne spotkania z rodzicami.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Art.17. W szkole działa Samorząd Uczniowski. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin, który ustala ogół uczniów w głosowaniu. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
Art.18. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach szkoły, w szczególności dotyczące praw uczniów, zgodnie ze statutem szkoły. Samorząd, we współpracy z Dyrektorem i nauczycielem (opiekunem samorządu) ma prawo troszczyć się w szczególności, aby:

1) uczniowie znali program nauczania i wychowania swej szkoły i stawiane im wymagania,
2) uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu,
3) organizacja życia szkolnego zapewniała im zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
4) uczniowie - w porozumieniu z Dyrektorem - mogli organizować działalność kulturalną, oświatową, sportową, artystyczną i rozrywkową.

IV. ORGANIZACJA GIMNAZJUM KATOLICKIEGO
Art.19.1. Szkoła kształci młodzież w zakresie gimnazjum od klasy I - III. Szkoła rozpoczęła swą działalność od 1 września 2002 r.
2. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określone odpowiednimi przepisami.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa plan nauczania, opracowany przez Dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania i wychowania, podstaw programowych i możliwości finansowych szkoły.
4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy, liczący maksymalnie 20 uczniów.
5. Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych w poszczególnych oddziałach określa szczegółowo tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez Dyrektora, zgodnie z planem nauczania szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
7. Przewiduje się wprowadzenie do planu nauczania zajęć dodatkowych oraz organizację zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.
Art.20. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia:
1) sale klasowe,
2) pracownie przedmiotowe,
3) bibliotekę,
4) czytelnię,
5) pokój pielęgniarki i rozmów indywidualnych z rodzicami,
6) sklepik uczniowski,
7) pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i inne niezbędne dla realizacji swych celów.
Art.21. Dyrektor szkoły może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli - na praktyki pedagogiczne.
Art.22.1. Szkoła posiada czytelnię, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, wspieraniu rodziców (prawnych opiekunów) w wypełnianiu zadań wychowawczych oraz służącą wypełnianiu innych zadań szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Z czytelni mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, rodzice (prawni opiekunowie) oraz inne osoby za zgodą Dyrektora szkoły.

V. UCZNIOWIE GIMNAZJUM KATOLICKIEGO
Art.23.1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły przez Dyrektora, po złożeniu wymaganych dokumentów, zgodnie z regulaminem naboru oraz po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Do gimnazjum może być przyjęty każdy uczeń posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, akceptujący proponowany w założeniach szkoły system wychowania.
3. Uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły także w ciągu roku szkolnego (jeżeli będą wolne miejsca); w klasie III, nie później jednak niż do końca I semestru roku szkolnego.
4. Przyjęcie ucznia do szkoły następuje na podstawie pisemnej cywilno - prawnej umowy o naukę, zawieranej pomiędzy Dyrektorem szkoły a rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, na okres każdego roku szkolnego (od 1 IX - 31 VIII).
5. Rozwiązanie umowy cywilno - prawnej o naukę następuje w oparciu o kartę obiegową ucznia, po dokonaniu stosownych adnotacji w księdze uczniów.
Art.24.1. Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określone są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
2. Oceny bieżące i śródroczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:
1) stopień celujący - 6,
2) stopień bardzo dobry - 5,
3) stopień dobry - 4,
4) stopień dostateczny - 3,
5) stopień dopuszczający - 2,
6) stopień niedostateczny - 1.
Art.25.1. Zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą podlega ocenie; kryteria oceny zawierają odpowiednie regulaminy, z uwzględnieniem obowiązującego rozporządzenia.
2. Kwartalną, semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
3. Za właściwe zachowanie uczeń może otrzymać pochwałę wychowawcy, Rady Pedagogicznej, Dyrektora oraz nagrodę Dyrektora lub organu prowadzącego.
4. Niewłaściwe zachowanie ucznia podlega 5-cio stopniowej gradacji środków zapobiegawczych:
1) rozmowa ucznia z wychowawcą klasy z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) (I etap),
2) rozmowa wychowawcy i Dyrektora szkoły z uczniem, uświadomienie sytuacji zagrożenia i powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) (II etap),
3) rozmowa Dyrektora szkoły, rodziców (prawnych opiekunów) i wychowawcy z uczniem (III etap),
4) zawieszenie ucznia w jego prawach i obowiązkach na okres jednego tygodnia z pisemnym powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) oraz dokładnym pisemnym ustaleniem warunków funkcjonowania ucznia po zawieszeniu (IV etap).
5) skreślenie z listy uczniów po przeniesieniu go do innej szkoły, z pisemnym powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) (V etap).
5. Od decyzji o skreśleniu uczeń ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni do organu wyższego stopnia.
6. O każdej nagrodzie i karze szkoła informuje rodziców ucznia.
7. Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje formy prawnej skreślania ucznia szkoły niepublicznej podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Orzecznictwo w tej sprawie sugeruje w każdym przypadku wydawanie decyzji administracyjnej przez dyrektora.
Art.26. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po przeniesieniu do innej szkoły w następujących przypadkach:
1) jeżeli w sposób długotrwały i uporczywy ujawnia agresywny stosunek do nauczycieli, wychowawców lub innych uczniów, okazuje brak szacunku i ignoruje polecenia nauczycieli i wychowawców oraz nie współpracuje z wychowawcą, Dyrektorem szkoły i nauczycielami w przezwyciężaniu swoich problematycznych zachowań,
2) jeżeli jego pobyt w szkole zagraża dobru lub bezpieczeństwu innych uczniów,
3) dysfunkcji rozwojowych ucznia lub choroby, które stanowią zagrożenie dla samego ucznia i dla innych uczniów,
4) jeżeli nie jest odpowiedzialny za swoje życie, zdrowie i rozwój, ulega nałogom lub przyjmuje używki w jakiejkolwiek postaci i nie współpracuje z wychowawcą lub Dyrektorem szkoły w przezwyciężaniu tego braku odpowiedzialności,
5) jeżeli zalega z czesnym przez okres 1 miesiąca i nie nastąpiło pisemne uzasadnienie przyczyn, zgodnie z warunkami umowy cywilno - prawnej o naukę,
6) w przypadku opuszczania godzin lekcyjnych lub konsultacji bez usprawiedliwienia (zgodnie z 5-cio stopniową gradacją środków zapobiegawczych),
7) w przypadku zagrożenia demoralizacją w rozumieniu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, popełniania czynu zabronionego oraz uporczywego naruszania zasad współżycia społecznego i norm etycznych na wartościach stanowiących podstawę działalności szkoły.
Art. 27. Skreślenie nie jest karą dla dziecka, ale szukaniem pomocy dla niego i otoczenia w innych instytuacjach oświatowych. W przypadku pkt. 6 skreślenie ucznia jest karą, jednocześnie próbą zapewniania mu pomocy poza szkołą.
Art. 27.1. Skreślenie ucznia z listy uczniów niepublicznej szkoły w każdym wyżej wymienionym przypadku może nastąpić w drodze decyzji dyrektora wydanej na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
Art. 27.2. Rodzicom ucznia przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Kuratorium Oświaty.
Art. 27.3. Uczniowie szkoły mają prawo do:
1) dobrze zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania i opieki,
2) życzliwego i podmiotowego ich traktowania,
3) znajomości programu szkoły,
4) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,
5) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
6) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
8) otrzymania pomocy w przypadku trudności,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki,
10) wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie szkolnym i organizacjach istniejących w szkole.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu i regulaminu szkoły,
2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i w życiu szkoły,
3) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i wychowawców,
4) właściwego stosunku do kolegów i koleżanek oraz innych osób,
5) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,
6) godnego reprezentowania swej szkoły,
7) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM KATOLICKIEGO
Art.28.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo uczniów.
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią.
3. Każdy z nauczycieli realizuje program wychowawcy szkoły i wspiera wychowawczą rolę rodziny.
Art.29.1. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) odpowiedzialne włączenie się w proces dydaktyczno - wychowawczy w szkole,
2) dbałość o mienie szkoły,
3) wspieranie uczniów w procesie ich rozwoju osobowego,
4) sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów, zgodnie z WSO,
5) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności,
6) doskonalenie zawodowe i pedagogiczne oraz formacja osobista.
2. Do zadań nauczyciela - opiekuna klasy należy w szczególności:
1) sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami,
2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie - zgodnie z zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej,
3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów.
3. Nauczyciel - wychowawca w wypełnianiu swych zadań:
1) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniów,
2) systematycznie realizuje program wychowawczy szkoły,
3) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, współpracuje z nimi, wspiera ich w wychowywaniu dzieci, włącza się w życie klasy i szkoły,
4) czuwa i otacza swą pomocą uczniów, którym taka pomoc ze strony szkoły jest potrzebna.
Art.30. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zatrudnia Dyrektor - zgodnie z regulaminem pracy i wynagradzania obowiązującym w szkole oraz prawem pracy. Nauczyciele zatrudniani są na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie.
Art.31. Do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela - w ustalonym zakresie.

VII. BUDŻET SZKOŁY
Art.32.1. Budżet szkoły tworzy się:
1) z wpływów uzyskiwanych z wpłat czesnego i wpisowego, dokonywanych przez rodziców (prawnych opiekunów) uczniów (wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ucznia z nauki),
2) z dotacji jednostki samorządu terytorialnego,
3) z subwencji i darowizn,
4) z ofiar pieniężnych i w naturze pochodzących od osób prywatnych, społeczności wiernych i z funduszy kościelnych,
5) z dochodów z imprez i zbiórek pieniężnych,
6) z dotacji pochodzących od krajowych lub zagranicznych instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i osób prywatnych.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE
Art.33. Statut nadaje szkole oraz wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia organ prowadzący szkołę, przy zachowaniu uprawnień opiniodawczych Rady Pedagogicznej. Statut nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami ustawy o systemie oświaty.
Art.34. Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo - wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i nie stanowi działalności gospodarczej organu prowadzącego.
Art.35. Szkoła może posiadać własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
Art.36. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Art.37. O decyzji dotyczącej ewentualnej likwidacji szkoły, Dyrektor szkoły oraz Proboszcz Parafii, zobowiązani są zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, kuratora oświaty oraz Urząd Miasta Stargardu Szczecińskiego, najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce z końcem roku szkolnego.

Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor szkoly