www.swjozef.stargard.pl
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA
W STARGARDZIE


1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Stargardzie, zwane dalej "Administratorem". Każdy kandydat do pracy w naszej szkole ma prawo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Wojska Polskiego 3, 73-110 Stargard, telefonując pod numer: 91 577 51 26. Z administratorem można się także skontaktować za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: gim.katolik@wp.pl

2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani/Pana osoby w procesie rekrutacji.

3. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją wymienionych wyżej celów. Dane te nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

6. Każdy z kandydatów do pracy ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania tych danych. Zasady realizacji tych praw muszą być zgodne z przepisami polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do pracy przez Administratora - każdemu z nich przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W oparciu o dane osobowe kandydatów do pracy Administrator nie będzie podejmował wobec nich zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA
W STARGARDZIE


1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców jest Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Stargardzie, zwany dalej: "Administratorem". Każdy uczeń i jego opiekun prawny ma prawo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Wojska Polskiego 3, 73-110 Stargard, telefonując pod numer: 91 577 51 26. Z administratorem można się także skontaktować za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: gim.katolik@wp.pl

2. Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych są przetwarzane w następujących celach:

a) Dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/opiekuna prawnego przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO;
b) Dane osobowe ucznia związane z jego udziałem w konkursach i zawodach organizowanych w szkole/ośrodku i poza nią/nim na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
c) Wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
d) W zakresie promocji naszej szkoły i osiągnięć uczniów na profilu Facebook.com na podstawie wyrażonej na piśmie zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka (jeśli to Panią/Pana dotyczy). W tym zakresie Facebook.com gromadzi treści, wiadomości i inne informacje otrzymywane od Szkoły w celu korzystania z serwisu. Te dane to m.in. dane podawane przy tworzeniu treści lub ich udostępnianiu oraz przy wymianie wiadomości i innego rodzaju komunikatów z innymi osobami. Mogą to być informacje zawarte w dostarczanych przez nas treściach lub ich dotyczące (jak metadane), np. informacje o miejscu wykonania zdjęcia lub dacie utworzenia pliku. Systemy serwisu Facebook.com automatycznie przetwarzają treści i wiadomości dostarczane przez szkołę i inne osoby, aby przeanalizować ich kontekst i zawartość, w celu personalizacji funkcji i treści.

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej - System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący - Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody i np. Sąd, MOPS.

4. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO z zastrzeżeniem warunków opisanych w punkcie 2d niniejszej klauzuli.

5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, a także zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów.

6. Jako rodzic/opiekun prawny posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Przesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia czy jego rodziców/opiekunów prawnych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 2a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 2b-2d wymaga pisemnej zgody, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice.

9. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania* z zastrzeżeniem warunków opisanych w punkcie 2d niniejszej klauzuli.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor szkoly