www.swjozef.stargard.pl
PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM KATOLICKIEGO

"Umiejmy nasze małe ludzkie serca
poszerzyć na miarę Serca Jezusowego
"

Kardynał August Hlonda

AKT ZAWIERZENIA SZKOLNICTWA KATOLICKIEGO
MATCE BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ


Maryjo, Matko Boskiego Nauczyciela, wpatrzeni w Twój Cudowny Obraz w świątyni, której mury wypełnia modlitwa wieków, w tym najświętszym miejscu na polskiej ziemi, Tobie, Stolico Mądrości, zawierzamy szkolnictwo Katolickie w naszej Ojczyźnie.

Maryjo, Jutrzenko nowego tysiąclecia, powierzamy Ci całą naszą pracę w szkole, aby była dla nas z pożytkiem w tym życiu i na wieczność.

Maryjo, Królowo naszej Ojczyzny, powierzamy Ci rodziców i wychowawców, aby umieli wychowywać młode pokolenie dla Boga i Ojczyzny.

Maryjo, Matko Pięknej Miłości, powierzamy Ci największy skarb naszego Narodu - dzieci i młodzież naszych uczniów - aby wzrastali w wierności Jezusowi i Jego Ewangelii.

Przyjmij Matko, Pani Jasnogórska nasze zawierzenie. Zanieś wszystko, co Szkołę Katolicką stanowi, przed oblicze najlepszego Nauczyciela, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków

Amen.

STOLICO MĄDROŚCI MÓDL SIĘ ZA NAMI


WSTĘP

Cytowane na tytułowej stronie wezwanie Prymasa Augusta Hlonda: "Umiejmy nasze małe serca poszerzyć na miarę Serca Jezusowego" stanowi symboliczne i skrótowe znaczenie charakteru i celu działań wychowawczych Gimnazjum Katolickiego im. Kardynała Augusta Hlonda w Stargardzie. Wybrane motto wskazuje na Mistrza z Nazaretu, jako na ideał wychowawczy, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli i zakłada dążenie do pełni ich osobistego rozwoju.
Taki kierunek wychowawczego oddziaływania precyzuje automatycznie listę dokumentów, które będą stanowiły źródło podstawowych założeń pracy wychowawczej. Będą to Dokumenty Kościoła Katolickiego, umiejące człowieka, jako osobę zdolną do tego, aby:
1) poznawać siebie,
2) panować nad sobą,
3) w sposób dobrowolny dawać siebie,
4) tworzyć wspólnotę z innymi osobami,
5) dać swemu Stwórcy odpowiedź wiary i miłości.
Przełożenie tych szczytnych założeń na praktyczne działanie w codziennym życiu wymaga wiele trudu i pracy nad sobą. W tej pracy pomocni będą uczniowi jego nauczyciele i wychowawcy poprzez własny przykład oraz poprzez cierpliwe i stanowcze ustawianie kierunku drogi według prawd Ewangelii.
Niniejszy dokument stanowi usankcjonowanie działań, o których jest powyżej mowa i tworzony jest z myślą o młodych ludziach, którzy mają prawo oczekiwać pomocy od szkoły w procesie formowania samego siebie.

PODSTAWOWE PRZESŁANKI I ZAŁOŻENIA

1) elementy zaspokajające potrzeby człowieka, to: prawda, piękno, dobro, miłości i szczęśliwość
2) człowiek ma się stawać coraz bardziej człowiekiem poprzez to, co ma i poprzez to, kim jest; powinien coraz bardziej nie tylko być z innymi, ale i dla innych
3) szkoła katolicka jest miejscem uzgadniania wiary z życiem
4) środowisko szkolne zbliży się do ideału, jeśli będzie potrafiło przeżywać jedność w różnorodności; podobni i różni - wszyscy jesteśmy zaproszeni do tworzenia tej wspólnoty, dążąc do wzajemnej akceptacji
5) wychowawca kształtuje wychowanka najbardziej własnym przykładem; nie powinien go napełniać wiedzą, ale raczej zapalać jego świecę od swojej - już płonącej
6) szkoła działa według "zasady pomocniczości" w imieniu rodziców, niejako na ich zlecenie, dopełnia miłość rodzicielską, stawia uczniom rozsądne granice, pokazuje konsekwencje przyjmowanych postaw; rodzina, szkoła, Kościół - to naturalna triada potencjalnych sprzymierzeńców w dziele wychowania
7) proces dydaktyczno-wychowawczy pomaga uczniów dojrzeć do tego, aby umieli samodzielnie myśleć, bronić swoich przekonań, cenili tradycję, szanowali środowisko, w którym wyrośli i nie lękali się zmian
8) w szkole uczeń ma odkrywać sens rzeczy i uczyć się życia, a nie tylko uczyć się praw i reguł (przykładem: Chrystus odwołujący się do żywych doświadczeń ludzi)
9) wychowawca nie poucza, ale podaje rękę wychowankowi, tłumaczy mu to, co sam w swoim życiu zrozumiał, udziela wsparcia w dobrym wyborze
10) rozumieć człowieka, to umieć wniknąć w jego radości i niepokoje, trzeba mieć w sobie te radości i niepokoje, aby je móc w niego odczuć

CELE WYCHOWAWCZYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY

1) pomoc w poznawaniu siebie
2) zapewnienie możliwości kontynuowania rozwoju intelektualnego, fizycznego, psychicznego i duchowego w pełnej harmonii
3) kształtowanie postawy nieustannej pracy nad własnym charakterem
4) dbałość o sprawność fizyczną, zdrowie, higienę
5) przygotowanie do życia w zmieniającej się rzeczywistości, zapobieganie ksenofobii
6) przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczności lokalnej
7) mocne osadzenie wszelkiej aktywności uczniów w realiach środowiska, w którym żyją
8) kształtowanie postawy patriotyzmu i szacunku wobec symboli narodowych, dorobku kultury i tradycji narodowych
9) rozbudzanie zainteresowania własnym miastem, jego historią, zabytkami, problemami
10) wprowadzenie w świat kultury i sztuki i uświadomienie ich wartości w ludzkim życiu
11) szanowanie środowiska
12) szacunek wobec rodziców i nauczycieli oraz swoich rówieśników
13) respektowanie granic i norm współżycia społecznego
14) przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym
15) uwrażliwienie na ludzkie cierpienie, budzenie chęci niesienia pomocy
16) kształcenie woli i umiejętności panowania nad sferą wrażeń i emocji
17) umiejętność kontaktowania się z ludźmi
18) rozbudzanie potrzeby porządkowania każdej sfery życia, przezwyciężanie lenistwa
19) kształtowanie u uczniów postawy prawdomówności, rzetelności i poszukiwania prawdy
20) rozwój sfery duchowej i wrażliwości uczuciowej
21) otoczenie opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dzieci z dysleksją
22) zabezpieczenie przed złym wpływem środowiska przez uruchamianie programów profilaktycznych
23) rozbudzanie zainteresowań uczniów
24) wdrażanie do samodzielności

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z OBRANYCH CELÓW WYCHOWAWCZYCH

1) stwarzanie sytuacji na lekcjach wychowawczych i innych przedmiotach, gdzie uczeń otrzyma informacje o sobie i będzie miał możliwość refleksyjnego spojrzenia na własną osobę
2) prowadzenie rozmów z wychowawcą i nauczycielami w różnych sytuacjach z życia szkoły
3) zorganizowanie procesu dydaktycznego w taki sposób, aby dawał szansę na sukces zarówno uczniom bardzo zdolnym, jak i tym z trudnościami w uczeniu się
4) prowadzenie kół zainteresowań zgodnych z potrzebami uczniów
5) dostęp do Internetu na zajęciach przedmiotowych
6) korzystanie z różnych form nauczania
7) czynne uczestnictwo w imprezach organizowanych przez szkołę, parafię oraz miasto
8) organizowanie imprez sportowych pozalekcyjnych
9) prowadzenie zajęć z zakresu treningu interpersonalnego
10) uczestnictwo w uroczystościach wynikających z kalendarza liturgicznego, angażowanie młodzieży do pomocy w zorganizowaniu tych uroczystości
11) zachowanie właściwej proporcji pomiędzy wysiłkiem intelektualnym i fizycznym
12) w przypadku problemów prowadzenie rozmów uświadamiających uczniowi, na czym polega problematyczność jego zachowań i dlaczego powinien je zmienić
13) prowadzenie pogadanek i rozmów na temat higieny, zapraszanie osób fachowych z prelekcjami i wykładami o tematyce zdrowotnej
14) nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami na bazie dydaktycznej lub wychowawczej (nie wykluczając kontaktów z zagranicą)
15) organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem Stargardu, Szczecina i okolic
16) zachęcanie do udziału we wszystkich imprezach kulturalnych (wystawach, wernisażach, koncertach), odbywających się na terenie naszego miasta, organizowanie wspólnych wyjść na te imprezy
17) ustalanie imprez i uroczystości w formie Kalendarza Imprez i Uroczystości Szkolnych i pieczołowite ich przygotowywanie, ze szczególnym uwzględnieniem podsumowania po zakończeniu imprezy (ocena zaangażowania uczniów, rozmowa na temat wywiązania się z zobowiązań, odpowiedzialność za powierzone zadania)
18) organizowanie imprez z udziałem gości, np. rodziców lub uczniów innych szkół, albo parafian
19) obchodzenie świąt państwowych z należnym szacunkiem: śpiewanie hymnu, stosowny strój, właściwa postawa w czasie uroczystości
21) korzystanie z dostępnych na terenie miasta zasobów i zbiorów kultury i sztuki
22) organizowanie wystaw i konkursów oraz innych akcji na temat ochrony środowiska
23) angażowanie i wspieranie zaangażowania w samorządzie uczniowskim
24) organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ludzi potrzebujących
25) podejmowanie rozmów na temat uczciwości postępowania w szkole, przestrzegania regulaminów i zarządzeń
26) organizowanie konsultacji dla dzieci z dysleksją i innymi trudnościami w nauce
27) prowadzenie różnych form uświadamiania uczniom szkodliwości używek
28) szybkie reagowanie na sytuacje problemowe, angażując rodziców
29) prowadzenie rozeznania co do zainteresowań uczniów i organizowanie w miarę możliwości finansowych szkoły kół zainteresowań
30) prowadzenie projektów, jako form pracy ucznia najlepiej przygotowującej do samodzielności

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ I WERYFIKACJI CELÓW

1) wychowawcy klas opracowują we wrześniu w porozumieniu z rodzicami i wychowankami plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny, z uwzględnieniem celów i zadań zawartych w programie wychowawczym i określają sposoby ich osiągnięcia i realizacji
2) pod koniec roku szkolnego wychowawcy klas opracowują wspólnie ankietę dla uczniów i dla rodziców na temat stopnia realizacji założeń swoich planów pracy wychowawczej, przeprowadzają je, wspólnie analizują oraz opracowują wnioski
3) podsumowanie pracy wychowawczej zostaje przedstawione przez wychowawców na Radzie Podsumowującej, a przedstawione wnioski do pracy wychowawczej zostają uwzględnione w następnym roku szkolnym; w razie potrzeby następuje zmiana w zapisach Programu Wychowawczego w formie aneksu
4) Dyrektor szkoły prowadzi całoroczną obserwację wychowawczych działań nauczycieli i podsumowuje je w oparciu o te obserwacje i wynik analizy wychowawców również na Radzie Podsumowującej

Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor szkoly