www.swjozef.stargard.pl
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016 / 2017

1
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
2
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2016 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
3
Ferie zimowe 16-29 stycznia 2017 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
23 stycznia - 5 lutego 2017 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
30 stycznia - 12 lutego 2017 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie,
świętokrzyskie, wielkopolskie;
13 - 26 lutego 2017 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.
4
Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm
5
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

podstawa prawna:
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.
6
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9 oraz zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września) 28 kwietnia 2017 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
7
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 5 stycznia 2017 r.

podstawa prawna:
- § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
8
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołachpolicealnych 27 stycznia 2017 r.

podstawa prawna:
- § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
9
Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna
ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

podstawa prawna:
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.
10
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
a) w okresie zimowym
- etap pisemny
- etap praktyczny
b) w okresie letnim
- etap pisemny
- etap praktyczny
ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

podstawa prawna:
- § 109 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.
- art.11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 205, poz. 1206.
11
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

podstawa prawna:
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty - Dz.U z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.
12
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 30 czerwca 2017 r.*

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
13
Ferie letnie 1 lipca - 31 sierpnia 2017 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.


*zgodnie z procedowanym rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (numer w Wykazie prac legislacyjnych MEN: 44, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287475 ), zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nastąpiłoby 23 czerwca 2017 r. Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego - 1 września 2016 r.
Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor szkoly