www.swjozef.stargard.pl
REGULAMIN SZKOLNY GIMNAZJUM KATOLICKIEGO

Regulamin szkolny jest dokumentem utworzonym w celu regulacji kwestii dotyczących funkcjonowania społeczności szkolnej, zwłaszcza w relacjach: nauczyciele – uczniowie, szkoła – rodzice/prawni opiekunowie. Funkcjonuje on na podstawie Statutu Gimnazjum Katolickiego .

Spis treści
Rozdział 1. Prawa członków społeczności szkolnej.
1.1.Wstęp
1.2.Uczniowie
1.3.Nauczyciele
1.4.Rodzice/prawni opiekunowie
Rozdział 2. Obowiązki członków społeczności szkolnej
2.1.Wstęp
2.2.Uczniowie
2.3.Nauczyciele
2.4.Rodzice/prawni opiekunowie
Rozdział 3.Tradycje uczniowskie i szkolne
3.1.Wstęp
3.2.Udział uczniów i nauczycieli
3.3.Udział rodziców/prawnych opiekunów
Rozdział 4. Samorząd uczniowski
4.1. Wstęp
4.2. Ordynacja wyborcza przedstawicieli samorządu uczniowskiego
Rozdział 5. Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ 1
PRAWA CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
1.1. WSTĘP
Każdy członek społeczności szkolnej: uczniowie, nauczyciele, rodzice/prawni opiekunowie, pracownicy administracyjni i obsługi szkoły - w rozumieniu jako człowiek - bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz do kulturalnego traktowania ze strony wszystkich pozostałych osób.
1.2. UCZNIOWIE
1.2.Uczeń ma prawo do:
a) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły;
b) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
c) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie łamiąc praw innych osób, w sposób kulturalny i taktowny;
d) podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym;
e) proponowania wychowawcy klasy sposobu zagospodarowywania powierzonej opiece klasy lekcyjnej;
f) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności (patrz WSO);
g) znajomości wymagań edukacyjnych i kryteriów na poszczególne oceny z każdego przedmiotu oraz zasad i warunków pracy na poszczególnych przedmiotach;
h) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
i) dni wolnych od zajęć lekcyjnych podczas przygotowania do olimpiady przedmiotowej w wymiarze:
- eliminacje wojewódzkie (okręgowe): 3 dni (w których odbywają się zajęcia lekcyjne) przed terminem eliminacji;
- eliminacje centralne: 1 tydzień przed terminem eliminacji;
j) zwolnienia z pytania na dzień przed i po konkursie artystycznym lub zawodach sportowych o zasięgu ogólnopolskim; k) organizowania życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
l) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrekcją i organem prowadzącym;
ł) zwolnienia się w danym dniu z pozostałych zajęć lekcyjnych w przypadku złego samopoczucia lub pilnych spraw po okazaniu zwolnienia od rodziców/prawnych opiekunów lub po wypełnieniu formularza zwolnienia i uzyskaniu zgody na zwolnienie (podpis) jednej z poniżej wymienionych osób: wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, księdza prefekta;
m) odpoczynku na przerwach międzylekcyjnych;
n) tzw. ";szczęśliwego numerka" - uczeń, którego numer z dziennika zostanie wylosowany, jest w danym dniu nie pytany i nie musi pisać kartkówek. Nie jest jednak zwolniony z prac klasowych oraz zapowiedzianych sprawdzianów, musi również mieć odrobione zadanie domowe;
o) wycieczek klasowych z wychowawcą:
- klasa 1 - trzy dni ciągłe i dwa dni pojedyncze;
- klasa 2 - trzy dni ciągłe i dwa dni pojedyncze;
- klasa 3 - cztery dni ciągłe i trzy dni pojedyncze;
Wycieczka może się odbyć na wniosek wychowawcy klasy po uprzednim zatwierdzeniu programu wycieczki przez dyrekcję szkoły. Klasa może uzyskać zgodę dyrekcji (na wniosek wychowawcy) na łączenie dni wycieczkowych z dniami pojedynczymi lub otrzymać jeden dzień dodatkowy w przypadku wyjątkowych zasług klasy dla całego środowiska szkolnego.
p) korekty swoich niewłaściwych zachowań zgodnie z Pięciostopniową gradacją środków zapobiegawczych;
q) współpracy z wychowawcą klasy, księdzem prefektem, dyrektorem szkoły w przezwyciężaniu nałogów;
r) indywidualnych rozmów z wychowawcą klasy, księdzem prefektem, dyrektorem szkoły, nauczycielami w każdej trudnej sytuacji szkolnej i pozaszkolnej.
1.3. NAUCZYCIELE
1.3.Nauczyciel ma prawo do:
a) wyboru form organizacji, metod pracy podczas lekcji oraz decydowania o środkach metodycznych;
b) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania po uprzedniej akceptacji przez uprawnione organy;
c) oceniania uczniów zgodnie z ich postępami w oparciu o zasady oceniania, klasyfikowania i promowania określone przez MEN i WSO;
d) ustalania zasad i warunków pracy uczniów na lekcjach ze swojego przedmiotu (pakty);
e) korygowania niewłaściwych zachowań uczniów we współpracy z wychowawcą klasy w oparciu o pięciostopniową gradacją środków zapobiegawczych.
1.4. RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE
1.4.Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do:
a) występowania do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami związanymi ze wszystkimi sprawami szkoły;
b) dowiadywania się o ocenę zachowania, oceny cząstkowe i klasyfikacyjne swoich dzieci ze wszystkich przedmiotów w sposób przekazany przez wychowawcę klasy (zgodny z zapisami WSO);
c) dotacji na rzecz szkoły, wspomagania finansowego budżetu szkoły oraz sponsorowania nagród dla uczniów;
d) uczestnictwa we wszystkich tych imprezach i uroczystościach wynikających z Kalendarza Imprez i Uroczystości Szkolnych;
e) rzetelnej informacji o niewłaściwym zachowaniu swojego dziecka zgodnie z Pięciostopniową gradacją środków zapobiegawczych;
f) współpracy z wychowawcą klasy, dyrektorem szkoły w sprawie przezwyciężania niewłaściwego zachowania swojego dziecka;
g) odwoływania się do instancji wyższych (organu prowadzącego szkołę) w sprawie skreślenia dziecka z listy uczniów, zgodnie ze Statutem Gimnazjum Katolickiego.

ROZDZIAŁ 2
OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
2.1. WSTĘP
Każdy członek społeczności szkolnej: uczniowie, nauczyciele, rodzice/prawni opiekunowie, pracownicy administracyjni i obsługi szkoły - w rozumieniu jako człowiek - bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek poszanowania godności osobistej, praw i wolności pozostałych osób oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
- okazywania wzajemnego szacunku,
- przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
- szanowania poglądów i przekonań innych,
- howania w tajemnicy powierzonej w zaufaniu korespondencji oraz dyskusji w sprawach osobistych,
- ponoszenia odpowiedzialności za uczynione szkody,
- naprawienia wyrządzonych przez siebie szkód.
2.2.1.Uczeń ma obowiązek:
a) zapoznania się z następującymi dokumentami:
- Statut szkoły,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Regulamin szkoły,
- Kalendarz Imprez i Uroczystości Szkolnych,
- Wymagania przedmiotowe na poszczególne oceny i na ocenę zachowania,
- Pięciostopniowa gradacja środków zapobiegawczych, tj. ustalenia dotyczące nieobecności nieusprawiedliwionych oraz każdej sytuacji trudnej wychowawczo,
- Regulamin uczestnictwa w konsultacjach,
- Pakty, tj. szczegółowe ustalenia pomiędzy nauczycielami i uczniami z poszczególnych przedmiotów,
- Plan lekcji.
b) przestrzegania wszystkich, zapisanych w powyższych dokumentach, praw i obowiązków;
c) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
d) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów (nieuleganie nałogom);
e) anowania mienia szkoły;
f) zmieniania obuwia w terminach ustalonych przez dyrekcję szkoły wraz z samorządem uczniowskim;
g) troski o przyznaną salę; za porządek w klasie odpowiadają wszyscy uczniowie, w szczególności zaś dyżurni, którzy są zobowiązani do:
- przygotowania tablicy i kredy przed każdą lekcją,
- wietrzenia klasy w czasie przerwy,
- uprzątnięcia klasy po zakończeniu zajęć: ustawienia ławek, zasunięcia krzeseł, pozbierania papierków,
h) upewnienia się w czasie przerwy w razie spóźnienia, że nauczyciel poprawił mu nieobecność na spóźnienie; spóźnieniem jest maksymalnie 15 minutowa nieobecność ucznia na początku lekcji; informowania dyrekcji szkoły lub wychowawcy klasy o niezgodnym z ustaleniami zawartymi w dokumentach szkoły funkcjonowaniu społeczności szkolnych jakie zdarzają się na terenie szkoły lub poza nią;
j) spożywania napojów i posiłków wyłącznie na przerwach;
k) uzyskania u nauczyciela przedmiotu potwierdzenia udziału w zawodach i imprezach wymienionych w rozdziale 1, pkt. 1.2. h-i, a także poinformowania o tym fakcie wychowawcy klasy. Zaległości spowodowane nieobecnościami związanymi z powyższym, uczniowie nadrabiają we własnym zakresie;
l) dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności w szkole w ciągu 7 dni od daty ostatniego dnia nieobecności;
ł) zgłoszenia dyrektorowi szkoły przez przewodniczącego klasy sytuacji, gdy nauczyciel nie przychodzi na lekcję (po upływie 10 minut).
2.2.2. Strój ucznia:
W szkole obowiązuje strój:
a) codzienny - czysty i przyzwoity; długość spódnicy lub sukni u dziewcząt nie krótsza jak do kolan i bez rozcięć; nie zezwala się na noszenie spodni z szerokimi nogawkami i naszytymi na nich kieszeniami, obowiązuje kamizelka szkolna
b) galowy: dziewczęta - biała bluzka i czarna spódnica (nie spodnie), długość jak wyżej + kamizelka szkolna, chłopcy - biała bluzka czarne spodnie + kamizelka szkolna, wskazana marynarka.
Strój galowy obowiązuje w następujące dni:
- w każdy poniedziałek,
- początek i zakończenie roku szkolnego,
- Dzień Patrona Szkoły,
- Dzień Komisji Edukacji Narodowej,
- rekolekcje szkolne,
- ostatni dzień przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
- egzamin,
- wspominanie rocznic patriotycznych (3 maja, 11 listopada),
- inne okoliczności po wcześniejszym uprzedzeniu).
2.3.Nauczyciel ma obowiązek:
a) nauczania w duchu wartości chrześcijańskich zgodnie z nauką społeczną Kościoła Katolickiego;
b) dbania o dobro każdego ucznia;
c) tworzenia klimatu zaufania w szkole;
d) "pedagogicznego optymizmu", tzn. wspierania i motywowania uczniów w procesie ich rozwoju osobowego i duchowego;
e) współpracowania z innymi nauczycielami (wspólne projekty, przedsięwzięcia) oraz rodzicami/prawnymi opiekunami;
f) stosowania w każdej sytuacji trudnej wychowawczo, pięciostopniowej gradacji środków zapobiegawczych;
g) zapoznania ucznia z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami ocen i tzw. paktami, czyli szczegółowymi ustaleniami pomiędzy nauczycielem a uczniami w zakresie danego przedmiotu (patrz WSO);
h) podania wychowawcy każdej z klas, w której prowadzi zajęcia lekcyjne, godzin w których jest dyspozycyjny na spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami;
i) pomocy uczniowi w razie trudności w uczeniu się, przyswajaniu wiedzy, w nadrabianiu zaległości zgodnie z WSO i Regulaminem uczestnictwa w konsultacjach.
2.4. RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE
2.4.Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek:
a) zaangażowania się w rozwój osobowy, intelektualny, duchowy i fizyczny swojego dziecka (motywowanie i wspieranie go);
b) interesowania się wynikami w nauce swojego dziecka (jego postępami, trudnościami i specjalnymi uzdolnieniami);
c) uczestnictwa w wymienionych w WSO zebraniach z wychowawcą klasy, związanych z informacjami o ocenach, o wymaganiach edukacyjnych, kryteriach ocen, paktach oraz ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych oraz udziału w zebraniach pedagogizujących;
d) współpracy z wychowawcą klasy, nauczycielami, szczególnie w przypadku trudności dydaktycznych i wychowawczych danego ucznia, w celu ich przezwyciężenia;
e) poinformować szkołę o planowanej nieobecności dziecka do godz. 8.15 dnia rozpoczynającego nieobecność;
f) zapoznania się z następującymi dokumentami:
- Statut szkoły,
- Program Wychowawczy szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Regulamin szkoły,
- Kalendarz Imprez i Uroczystości Szkolnych,
- Wymagania przedmiotowe na poszczególne oceny i na ocenę zachowania,
- Pięciostopniowa gradacja środków zapobiegawczych, tj. ustalenia dotyczące nieobecności nieusprawiedliwionych oraz każdej sytuacji trudnej wychowawczo,
- Regulamin uczestnictwa w konsultacjach,
- Pakty, tj. szczegółowe ustalenia pomiędzy nauczycielami i uczniami z poszczególnych przedmiotów,
- Plan lekcji.

ROZDZIAŁ 3
TRADYCJE UCZNIOWSKIE I SZKOLNE
3.1. WSTĘP
Każda klasa wspólnie z wychowawcą, patronuje lub aktywnie współuczestniczy w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych według zapisów Kalendarza Imprez i Uroczystości Szkolnych, w danym roku szkolnym.
3.2. UDZIAŁ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
3.2.1.Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do:
a) uczestnictwa we wspólnotowych Mszach świętych i innych formach modlitwy, organizowanych przy okazji różnych uroczystości szkolnych,
b) kultywowania tradycji szkolnych i uczestnictwa w imprezach związanych z ceremoniałem szkolnym.
3.2.2. Ceremoniał szkolny tworzą następujące uroczystości:
a) Rozpoczęcie roku szkolnego;
b) Ślubowanie uczniów klasy pierwszej;
c) Dzień Edukacji Narodowej (14 października);
d) Dzień Patrona Szkoły (22 października);
e) Spotkanie wspólnotowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
f) Spotkanie wspólnotowe z okazji Świąt Wielkanocnych;
g) Dzień Samorządności (31 marca lub pierwszy dzień wiosny);
h) Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły (maj/czerwiec);
i) Zakończenie roku szkolnego.
3.2.3. Oprócz uroczystości wchodzących w skład ceremoniału szkolnego klasa może organizować inne imprezy za zgodą wychowawcy klasy, po włączeniu ich do propozycji Kalendarza Imprez i Uroczystości Szkolnych na dany rok szkolny.
3.2.4. Uroczystości wynikające z ceremoniału szkolnego powinny zawierać określone punkty scenariusza, z którymi odpowiedzialny za ich organizację wychowawca klasy (lub nauczyciel) wraz z klasą, powinien się zapoznać u dyrektora szkoły lub zastępcy dyrektora, przed przystąpieniem do ich organizacji.
3.2.5. Scenariusz imprezy lub uroczystości, omówiony z odpowiedzialną za jej organizację klasą (grupą), wychowawca klasy (nauczyciel przedmiotu) przedstawia do konsultacji zastępcy dyrektora szkoły najpóźniej 7 dni przed terminem imprezy lub uroczystości. Scenariusze wszystkich imprez i uroczystości są dostępne do wglądu w dokumentacji szkoły u zastępcy dyrektora szkoły.
3.2.6. Najpóźniej na 3 tygodnie przed planowaną uroczystością wynikającą z ceremoniału szkolnego, nauczyciel odpowiedzialny za jej organizację konsultuje z dyrektorem szkoły lub wicedyrektorem szkoły listę zaproszonych gości.
3.3. UDZIAŁ RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Kalendarzem Imprez i Uroczystości Szkolnych Gimnazjum Katolickiego. Dyrekcja szkoły zaprasza do uczestnictwa, w miarę możliwości, w uroczystościach związanych z ceremoniałem szkolnym (rozdział 3, pkt. 3.2.2.), a także do angażowania się w ich organizację z własnej inicjatywy lub na prośbę wychowawcy klasy. Wychowawca klasy określa formę pomocy i warunki współpracy.

4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
4.1. WSTĘP
4.1.1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
4.1.2.Organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu. Tworzą ją: przewodniczący SU i zastępca przewodniczącego SU, wybierani zgodnie z ordynacja wyborczą przedstawicieli SU, oraz przewodniczący klas.
4.1.3.Rada Samorządu jest jedynym reprezentantem uczniów.
4.1.4.Samorząd może przedstawić organowi prowadzącemu, radzie pedagogicznej, rodzicom oraz dyrekcji szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów.
4.1.5. Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego określa Statut GK.
4.2. ORDYNACJA WYBORCZA PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
4.2.1. Ordynacja wyborcza przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego obejmuje następujące postanowienia: 4.2.1.1. Jeden raz w roku szkolnym organizowane są demokratyczne wybory, których celem jest wyłonienie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, zwanym dalej SU. Datę wyborów ustala opiekun SU.
4.2.1.2. Na dwa tygodnie przed oficjalnymi wyborami kandydaci na przedstawicieli SU zgłaszają się do opiekuna SU. 4.2.1.3. W ciągu następnych dwóch dni, każdy kandydat zobowiązany jest do zebrania minimum 15 podpisów osób popierających jego kandydaturę i dostarczenie ich opiekunowi SU, który wraz z komisją wyborczą (powołanie komisji wyborczej - pkt. 4.2.2.1. i 4.2.2.2.) zatwierdza kandydatury na przedstawicieli SU, tzn. weryfikuje podpisy i akceptuje je, bądź też nie.
4.2.1.4. Kolejny dzień przeznaczony jest na przygotowanie kampanii wyborczej przez kandydatów, tzn. przygotowanie haseł i plakatów po ich uprzednim zatwierdzeniu przez opiekuna SU i komisję wyborczą.
4.2.1.5. Następne pięć dni przeznaczone są na kampanię wyborczą polegającą na wywieszeniu haseł i plakatów wyłącznie w określonych miejscach, podanych przez opiekuna SU. Zabrania się antykampanii, tzn. niszczenia plakatów pozostałych kandydatów, dopisywania słów na plakatach, itp.
4.2.1.6. Piątego dnia kampanii, po ostatniej godzinie lekcyjnej, wszystkie plakaty i hasła zostają zdjęte przez komisję wyborczą i następuje cisza wyborcza.
4.2.1.7. Dzień wyborów:
a) do głosowania uprawnieni są wyłącznie uczniowie szkoły;
b) każdy uczeń może głosować tylko jeden raz, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej;
c) głosowanie jest tajne;
d) głosujący wchodzą do kabin pojedynczo;
e) głosować można wyłącznie na przerwach (wszystkich);
f)ważne są wyłącznie te głosy, na których znak postawiony jest tylko przy jednym nazwisku kandydata.
4.2.1.8. Po ostatniej przerwie głosy są liczone przez komisję wyborczą pod nadzorem opiekuna SU. Wyniki zostają oficjalnie ogłoszone następnego dnia, na długiej przerwie, w auli szkoły, przez przewodniczącego komisji wyborczej lub jego zastępcę, w obecności opiekuna SU, uczniów, dyrekcji szkoły i nauczycieli. W razie, gdy kandydaci otrzymają jednakową ilość głosów, organizowana jest druga tura wyborów według ustaleń opiekuna SU. Przewodniczący SU obejmuje swoją funkcję w szkole na następny dzień po ogłoszeniu wyników decydujących o wyborze przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego SU. Do tego momentu funkcję tę sprawuje przewodniczący SU wybrany w poprzednim roku szkolnym.
4.2.1.9. Nowo wybrani przedstawiciele SU wraz z opiekunem SU uczestniczą w spotkaniu z dyrektorem szkoły w sprawie omówienia planu działania SU w danym roku szkolnym, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
4.2.2. Zadania komisji wyborczej:
4.2.2.1. Komisja wyborcza zostaje powołana na tydzień przed datą wyborów w składzie czterech osób.
4.2.2.2. Skład komisji, jej przewodniczącego i zastępcę powołuje spośród uczniów szkoły opiekun SU.
4.2.2.3. Zadania komisji:
a) przygotowanie pisemnej informacji skierowanej do wszystkich uczniów o zasadach i terminach związanych z wyborami,
b) zatwierdzenie kandydatur,
c) czuwanie nad terminowym zdjęciem plakatów i haseł wyborczych oraz dopilnowanie uprzątnięcia ich przez właściwe osoby,
d) przygotowanie list wyborczych oraz lokalu wyborczego,
e) przeprowadzenie wyborów i czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem,
f) liczenie głosów po zakończonym głosowaniu,
g) zachowanie tajemnicy wyników głosowania do momentu ich oficjalnego ogłoszenia,
h)ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji wyborczej lub jego zastępcę.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1.Regulamin szkolny nie jest dokumentem zamkniętym. Poprawki i uzupełnienia mogą być dokonywane każdego roku na wniosek społeczności uczniowskiej reprezentowanej przez samorząd uczniowski, radę pedagogiczną lub rodziców/prawnych opiekunów w formie aneksu.
5.2.Wszystkie sprawy, które nie są regulowane poniższym Regulaminem, rozstrzygane są na zasadzie porozumienia pomiędzy nauczycielem a klasą przy jednoczesnym respektowaniu istniejących dokumentów regulujących pracę szkoły.
5.3.Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora szkoły, wychowawców klas lub nauczycieli z Samorządem Uczniowskim i rodzicami/prawnymi opiekunami powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
5.4.Interesy uczniów wobec władz szkoły reprezentuje Rada Samorządu, którego przedstawiciele w porozumieniu z wychowawcą klasy i dyrektorem szkoły mogą uczestniczyć w części rady pedagogicznej dotyczącej sytuacji i problemów danego ucznia.
5.5.W razie sytuacji konfliktowych: "uczeń - nauczyciel" wynikających z zapisów powyższego Regulaminu, a także w razie sytuacji konfliktowych "uczeń - wychowawca klasy", "uczeń - pracownik administracyjny", "uczeń - pracownik obsługi szkoły" lub "rodzic - nauczyciel", "rodzic - wychowawca klasy, ostatecznym organem rozstrzygającym jest dyrektor szkoły. Etapy postępowania, w wypadku sytuacji konfliktowych, są następujące:
a) rozmowa ucznia lub grupy uczniów z nauczycielem
b) przekazanie sprawy wychowawcy klasy z poinformowaniem o tym fakcie nauczyciela
c) rozmowa wychowawcy klasy z nauczycielem
d) przekazanie sprawy dyrekcji szkoły z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie nauczyciela.
5.6. Regulamin w obecnej formie został zatwierdzony przez w oparciu o Regulamin uczniowski z lat ubiegłych oraz wnioski uczniów

Opracowanie merytoryczne ks. Paweł Urbanek TChr.
Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor szkoly