www.swjozef.stargard.pl
REKRUTACJA DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
w roku szkolnym 2019 / 2020

Podanie do pobrania w MS Wordzie :Wzór podania do szkoły

WITAMY PRZYSZŁYCH UCZNIÓW
LICEUM KATOLICKIEGO

CZESNE: 0 zł

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W roku szkolnym 2019/2020 utworzone zostaną 4 klasy pierwsze do 20 osób w każdej.
dwie klasy do liceum trzyletniego na podbudowie Gimnazjum
dwie klasy do liceum czteroletniego na podbudowie Szkoły Podstawowej

O przyjęciu decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna oraz ilość punktów zdobytych według następujących zasad:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego 100 pkt.;
2) wyniki egzaminu ósmoklasisty 100 pkt.;
3) oceny na świadectwie III klasy szkoły gimnazjalnej oraz oceny na świadectwie VIII klasy szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: język polski, matematyka oraz dwóch obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły według następujących zasad:

Ocena
Punkty
Celująca
18
Bardzo dobra
17
Dobra
14
Dostateczna
8
Dopuszczająca
2


Punkty z egzaminu ósmoklasisty
Wynik z języka polskiego
100% x 0,35 - 35 pkt.
Wynik z matematyki
100% x 0,35 - 35pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego
100% x 0,3 - 30 pkt.

a) osiągnięcia pozaszkolne zapisane na świadectwie (max. 25 punktów),
b) za ukończenie Gimnazjum z wyróżnieniem 20 pkt.
c) za ukończenie Szkoły Podstawowej z wyróżnieniem 20 pkt.,
d) za udział w konkursach organizowanych przez Kuratorów Oświaty co najwyżej 10 pkt.,
e) za inne osiągnięcia naukowe oraz sportowe i artystyczne do 5 pkt. ,
f) aktywność społeczna 3 pkt.

Ważne dla liceum trzyletniego:
W klasie I zgodnie z rozporządzeniem MEN (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz.232 z późn. zm.) uczniowie realizują jednakową podstawę programową, niezależnie od wybranego profilu.
Od klasy II będzie możliwość wyboru profilu kształcenia: humanistyczny, politechniczny, ekonomiczny, przyrodniczy i co za tym idzie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.


Wymagane dokumenty:

- podanie (druki w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły)
- 2 fotografie
- karta zdrowia
- świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
- kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu itp. załączają orzeczenie kwalifikacyjne z poradni psychologiczno - pedagogicznej.
- finaliści, laureaci konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego załączają zaświadczenia komisji konkursowej,

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
do 28 czerwca 2019 roku.


Celem szkoły jest zapewnienie młodemu człowiekowi świetnych warunków do rozwoju w trzech zasadniczych płaszczyznach: duchowej, intelektualnej i fizycznej, nie zaniedbując żadnej z nich. Służą temu:

* bezpieczeństwo ucznia w szkole;
* kształtowanie wysokiej kultury osobistej ucznia;
* indywidualny kontakt nauczyciela z uczniem;
* rodzinną, domową atmosferę;
* zakorzenienie w wartościach religijnych i patriotycznych;
* trzy języki obce: angielski, niemiecki, francuski;
* basen;
* dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego;
* wycieczki klasowe (raz w roku wycieczka zagraniczna);
* przyjazna i życzliwa kadra pedagogiczna, wykształcona i doskonale przygotowana do nauczania poszczególnych przedmiotów i do pełnienia ról wychowawczych, otwarta na Twoje indywidualne potrzeby;
* program wychowawczy wspomagający ucznia;
* jesteśmy otwarci na Twoje propozycje;

Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor szkoly