www.swjozef.stargard.pl
REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w roku szkolnym 2018 / 2019

Podanie do pobrania w MS Wordzie :Wzór podania do szkoły

WITAMY PRZYSZŁYCH UCZNIÓW
LICEUM KATOLICKIEGO

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KATOLIKU

W roku szkolnym 2018/2019 utworzone zostaną 2 klasy pierwsze do 20 osób w każdej. O przyjęciu decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna oraz ilość punktów zdobytych według następujących zasad:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego (0-40 pkt.);
2) oceny na świadectwie III klasy szkoły gimnazjalnej z następujących przedmiotów: język polski, matematyka oraz dwóch obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły według następujących zasad:

Ocena
Punkty
Celująca
20
Bardzo dobra
16
Dobra
12
Dostateczna
7
Dopuszczająca
1

a) osiągnięcia pozaszkolne zapisane na świadectwie (max. 20 punktów):
b) za ukończenie Gimnazjum z wyróżnieniem 20 pkt.
c) za udział w konkursach organizowanych przez Kuratorów Oświaty co najwyżej 10 pkt.,
d) za inne osiągnięcia naukowe oraz sportowe i artystyczne do 5 pkt.

Ważne:
1. W klasie I zgodnie z rozporządzeniem MEN (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz.232 z późn. zm.) uczniowie realizują jednakową podstawę programową, niezależnie od wybranego profilu.
2. Od klasy II w ramach możliwości organizacyjnych Szkoły będzie możliwa zmiana profilu kształcenia
w klasach cywilnych: humanistyczny, politechniczny, ekonomiczny, przyrodniczy i co za tym idzie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

w klasie mundurowej - profil wojskowy

Wymagane dokumenty:

- podanie (druki w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły)
- 2 fotografie
- karta zdrowia
- świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu itp. załączają orzeczenie kwalifikacyjne z poradni psychologiczno - pedagogicznej.
- finaliści, laureaci konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego załączają zaświadczenia komisji konkursowej,

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
do 29 czerwca 2018 roku.


Celem szkoły jest zapewnienie młodemu człowiekowi świetnych warunków do rozwoju w trzech zasadniczych płaszczyznach: duchowej, intelektualnej i fizycznej, nie zaniedbując żadnej z nich. Służą temu:

* bezpieczeństwo ucznia w szkole;
* kształtowanie wysokiej kultury osobistej ucznia;
* pełną współpracę z domem rodzinnym w trosce o młodego człowieka;
* indywidualny kontakt nauczyciela z uczniem;
* rodzinną, domową atmosferę;
* zakorzenienie w wartościach religijnych i patriotycznych;
* trzy języki obce: angielski, niemiecki, francuski;
* basen;
* koła zainteresowań (informatyczne, teatralne, matematyczne, dziennikarskie, muzyczne, plastyczne, turystyki pieszej)
* dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego;
* wycieczki klasowe (raz w roku wycieczka zagraniczna);
* zajęcia we współpracyz Młodzieżowym Domem Kultury;
* przyjazna i życzliwa kadra pedagogiczna, wykształcona i doskonale przygotowana do nauczania poszczególnych przedmiotów i do pełnienia ról wychowawczych, otwarta na Twoje indywidualne potrzeby;
* program wychowawczy wspomagający ucznia;
* jesteśmy otwarci na Twoje propozycje;

Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor szkoly